Договір публічної оферти про надання медичних послуг


м. Івано-Франківськ 04 січня 2022 року
Приватне підприємство “Пріма МЕД” в особі генерального директора Стефанишина
Романа Стефановича, який діє на підставі Статуту з однієї сторони (далі – Виконавець/
Заклад охорони здоров’я), та
фізична особа, яка звернулася до Виконавця/Закладу охорони здоров’я для
отримання медичних послуг (далі – Замовник/Пацієнт), в подальшому разом Сторони, а
кожна окремо – Сторона, уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі –
Договір) про наступне.

 1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті
https://primamed.if.ua/
1.2. Веб-сайт https://primamed.if.ua/ – сайт Виконавця, а саме сукупність веб-сторінок,
доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям primamed.if.ua.
1.3. Сервіси сайту – функціональні можливості сайту для використання Замовниками.
1.4. «Акцепт» – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного
Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.5. «Послуги» – Послуга або декілька медичних послуг, які надаються Виконавцем, та
зазначені у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://primamed.if.ua/
1.6. «Замовник» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець,
що відвідала Веб-сайт https://primamed.if.ua/ та акцептувала даний Договір.
1.7. «Виконавець» – суб’єкт господарювання, що надає медичні послуги та реквізити якого
зазначено у розділі 9 цього Договору.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  2.1. Виконавець – Заклад охорони здоров’я в порядку та на умовах визначених цим
  Договором зобов’язується надати Замовнику (Пацієнту) медичні послуги, в тому числі, але
  не виключно – з проведення лабораторних досліджень, передбачені Прейскурантом, який
  розміщений на сайті, на підставі усного або письмового звернення Пацієнта, а Пацієнт
  зобов’язується прийняти та оплатити надані медичні послуги.
  2.2. Медичні послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони
  здоров’я та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому
  порядку. Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства
  України.
  2.3. Надання медичних послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди
  Пацієнта на проведення діагностики, лікування, яка оформлюється у встановленій
  законодавством України формі перед наданням першої медичної послуги.

2
2.4. Заклад охорони здоров’я гарантує, що всі відомості про Пацієнта, які містять лікарську
та/або іншу конфіденційну таємницю, будуть використовуватись відповідно до принципів
дотримання таких таємниць та відповідно до вимог законодавства України, міжнародного
законодавства.

 1. Права та обов’язки Сторін
  3.1. Права Закладу охорони здоров’я:
  3.1.1. На оплату наданих послуг.
  3.1.2. Відмовитись від надання медичних послуг в разі порушення Пацієнтом умов цього
  Договору.
  3.1.3. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання медичних послуг та в подальшому
  використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових,
  навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.
  3.1.4. Має право залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань по наданню Послуг за
  цим Договором.
  3.1.5. Внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на
  власний розсуд.
  3.1.6. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
  3.2. Обов’язки Закладу охорони здоров’я:
  3.2.1. Надавати Пацієнту медичні послуги належної якості в порядку та на умовах,
  визначених цим Договором.
  3.2.2. Використовувати вироби медичного призначення та лікарські засоби, дозволені для
  використання в України.
  3.2.3. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог
  законодавства України.
  3.2.4. Зберігати медичну таємницю відповідно до положень чинного законодавства України.
  3.3. Права Пацієнта:
  3.3.1. Отримати медичні послуги належної якості.
  3.3.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі
  ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які
  зберігаються у Закладі охорони здоров’я.
  3.3.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі
  ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку
  захворювання при наданні медичних послуг.
  3.3.4. На медичну таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною
  допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

3
3.3.5. Отримувати достовірну та повну інформацію про умови надання, зміст, обсяг та
вартість послуг.
3.3.6. Оформити         Замовлення    Послуг,           зазначених     на        відповідній сторінці
Веб-сайту https://primamed.if.ua/.
3.3.7. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору.
3.3.8. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
3.4. Обов’язки Пацієнта:
3.4.1. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій працівників
Закладу охорони здоров’я.
3.4.2. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого
здоров’я, які необхідні Закладу охорони здоров’я для надання медичних послуг.
3.4.3. Ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця.
3.4.4. Оплачувати вартість медичних послуг в порядку та на умовах, визначених цим
Договором.
3.4.5. Прибути в місце надання медичних послуг в дату та час надання медичних послуг у
випадку попередньої реєстрації.
3.4.6. До початку надання медичних послуг повідомити Закладу охорони здоров’я весь
перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади,
алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву
інформацію про стан свого здоров’я.
3.4.7. У разі порушення або неможливості дотримання Пацієнтом Плану лікування, якщо
такий надавався Пацієнту, повідомити про це Заклад охорони здоров’я.
3.4.8. Повідомляти Заклад охорони здоров’я про покращення або погіршення самопочуття,
появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом
строку лікування, діагностики.

 1. Порядок надання та приймання медичних послуг
  4.1. Медичні послуги надаються медичними працівниками Закладу охорони здоров’я, які
  мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам
  відповідно до законодавства України.
  4.2. До початку надання медичних послуг працівник Виконавця в усній формі погоджує з
  Пацієнтом перелік та вартість всіх медичних послуг, які будуть надані Закладом охорони
  здоров’я за призначенням лікуючого лікаря.
  4.3. Надання послуг здійснюється за принципом “живої черги”, а у визначених Закладом
  випадках – за попереднім записом до Закладу охорони здоров’я. Пацієнт під час запису може
  обрати день і час прийому із наявних вільних місць в графіку.

4
4.4. Дату та час надання медичної послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта до
настання терміну надання такої послуги.
4.5. Дату та час надання медичної послуги може бути змінено з ініціативи Закладу охорони
здоров’я, якщо:
4.5.1. Стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її
надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи
здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків, може вплинути на результати
лабораторних досліджень.
4.5.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної
послуги Закладом охорони здоров’я.
4.6. Заклад охорони здоров’я має право відмовити у наданні медичної послуги, якщо:
4.6.1. Пацієнт відмовляється від оплати медичної послуги;
4.6.2. Пацієнт перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, та/або порушує
правила перебування в Закладі охорони здоров’я;
4.6.3. Пацієнт не здійснив попереднього запису у визначених Закладом випадках;
4.6.4. Пацієнт не з’явився на погоджений час, або запізнився більш ніж на 15 хвилин;
4.6.5. Пацієнт не виконує медичних приписів лікарів Закладу охорони здоров’я;
4.6.6. Надання послуг конкретному Пацієнту неможливе через відсутність необхідних
спеціалістів та/або обладнання.
4.7. Приймання-передача наданих медичних послуг здійснюється в усній формі або на
вимогу Пацієнта шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих медичних послуг
(далі – Акт приймання-передачі), який складається Закладом охорони здоров’я в двох
примірниках та надається Пацієнту для підписання.
4.8. Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту приймання-передачі або надати
письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі.
4.9. У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту
приймання-передачі, медична послуга вважається належним чином наданою Закладом
охорони здоров’я та належним чином прийнята Пацієнтом.
4.10. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту приймання-передачі,
Заклад охорони здоров’я протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку
відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду.
4.11. В разі надання Пацієнту відстрочки/розстрочки оплати медичних послуг, складання
Акту прийому-передачі є обов’язковим. При цьому, в Акті фіксується неоплачена вартість
медичної послуги, а також строки її оплати Пацієнтом.
4.12. Якщо Пацієнту Закладом охорони здоров’я надано декілька медичних послуг, Заклад
охорони здоров’я має право скласти один Акт приймання-передачі в двох примірниках, в
якому зазначити весь перелік наданих медичних послуг.

5
4.13. Пацієнт підтверджує, що Закладом охорони здоров’я йому роз’яснено права та
обов’язки, встановлені законодавством України.

 1. Порядок оплати послуг
  5.1. Загальна вартість послуг визначається відповідно до визначеної Прейскурантом Закладу
  охорони здоров’я ціни послуг на момент отримання послуги. Пацієнт може ознайомитися з
  діючим Прейскурантом безпосередньо у реєстратурі, за телефоном Закладу охорони здоров’я
  або на сайті Закладу за посиланням: https://primamed.if.ua/.
  5.2. Оплата наданих медичних послуг здійснюється Пацієнтом до або в окремих
  обумовлених сторонами випадках після, початку надання медичних послуг шляхом:
  5.2.1. Здійснення Пацієнтом оплати у готівковій формі в касу Закладу охорони здоров’я.
  5.2.2. Здійснення Пацієнтом платежу за допомогою платіжної картки із використанням
  платіжного пристрою банку Закладу охорони здоров’я.
  5.2.3. Здійснення Пацієнтом оплати он-лайн через систему “LiqPay”.
  5.2.4. Здійснення Пацієнтом безготівкової оплати на розрахунковий рахунок Закладу
  охорони здоров’я.
  5.2.5. Шляхом повної передоплати на Веб-сайті https://primamed.if.ua/ за допомогою
  спеціальної форми “ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ”.
  5.2.6. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний
  рахунок Виконавця.
  5.2.7. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це
  необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором.
  5.2.8. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній
  валюті України – гривні.
  5.2.9. Право вибору способу оплати належить Пацієнту. Заклад охорони здоров’я має право
  відмовити Пацієнту у виборі способу оплати виключно у випадку тимчасової технічної
  неможливості здійснення оплати певним способом (в тому числі, але не виключно –
  несправність платіжного пристрою банку).
  5.2.10. Пацієнту може надаватися знижка на вартість медичної послуги, розмір якої
  визначається в порядку встановленому Закладом охорони здоров’я.
  5.2.11. Пацієнту може надаватися відстрочка/розстрочка оплати медичних послуг, при цьому
  Пацієнт зобов’язаний підписати письмове зобов’язання щодо здійснення оплати. Рішення
  про надання відстрочки/розстрочки оплати медичних послуг приймається за зверненням
  Пацієнта Закладом охорони здоров’я. При цьому, прийняття такого рішення є правом, а не
  обов’язком Закладу охорони здоров’я.
 2. Відповідальність сторін
  6.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов’язань Сторони несуть
  відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством України.

6
6.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її
вини.
6.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору,
якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього
Договору.
6.4. Кожна із Сторін не несе відповідальності по зобов’язаннях другої Сторони перед третіми
особами, крім випадків, передбачених цим Договором.
6.5. Заклад охорони здоров’я не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у
Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Пацієнта в результаті:
6.5.1. невиконання Пацієнтом обов’язків, передбачених підпунктом 3.4. цього Договору,
зокрема приписів і рекомендацій лікарів Закладу охорони здоров’я, Плану лікування, тощо;
6.5.2. неповідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я;
6.5.3. використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості
або таких, що не призначені лікарями Закладу охорони здоров’я;
6.5.4. не повідомлення Пацієнтом інформації, необхідної для надання послуг за цим
Договором;
6.5.5. отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я;
6.5.6. розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням медичних послуг за
цим Договором.
6.6. Заклад охорони здоров’я звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень
відбулося не з вини Закладу охорони здоров’я (не пов’язано з якістю медичних послуг, що
надається Пацієнту Закладом охорони здоров’я).
6.7. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої
Послуги результату, що очікував та бажав отримати Пацієнт при зверненні за наданням
відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.
6.8.Виконавець не несе жодної відповідальності перед Замовником, якщо Замовник: не
скористався послугами Виконавця у терміни, які повідомив Виконавець на відповідній
сторінці Веб-сайту https://primamed.if.ua/ та/або електронною поштою та/або іншими
засобами телекомунікаційного зв’язку.
6.9. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за будь-які прямі або непрямі
збитки, які сталися через: неможливості використання Послуги, ресурсів сайту та/або
окремих сервісів Виконавця; дії будь-якої третьої особи під час одержання Послуги.
6.10.Виконавець не несе жодної відповідальності перед Замовником, за результати
використання інформаційних матеріалів останнім.

 1. Форс-мажор
  7.1. Сторони цього Договору не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне
  виконання умов цього Договору, завдану шкоду чи спричинені збитки (в тому числі за

7
неможливість виконання або затримку виконання взятих на себе зобов’язань), якщо такі є
наслідком дії форс-мажорних обставин.
7.2. Під Форс-мажорними обставинами Сторонами розуміються: епідемії, війни або збройні
конфлікти, воєнні дії, теракт, революція, захоплення підприємств, страйки, аварії, пожежі,
вибухи, обмеження експорту й імпорту, стихійні лиха, погодні явища і умови (землетруси,
оповзні, паводки, громадські заворушення, вибухи, виробничі аварії чи катастрофи,
несправності механізмів, транспортних та вантажних засобів або обладнання, карантинні
приписи, зміни в діючі норми та правила, введення надзвичайного стану, вимоги та приписи
державних органів, мораторії та інші акти та дії органів державної влади, міжнародних
установ чи організацій, недоступність транспортних або вантажних засобів, неспроможність
постачальника або виробника товару (що не входить в структуру Сторін), а також інші
явища, події та обставини, що знаходяться поза межами контролю не виконуючої Сторони
цього Договору, якщо така Сторона не могла і не повинна була передбачити їх настання, а
також не могла і не повинна була упередити або усунути дію чи наслідки дій таких обставин
за допомогою наявних в її розпорядженні засобів та при обставинах, що для неї склались.

 1. Вирішення спорів
  8.1. Усі суперечки і розбіжності, що виникають чи будуть виникати між Сторонами в процесі
  виконання ними цього Договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів, відповідно до
  чинного законодавства України.
  8.2. Якщо відповідний спір неможливо врегулювати шляхом переговорів, він підлягає
  вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору,
  в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 2. Дія Договору та інші умови
  9.1. Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) відповідно до положень
  ст. 633 Цивільного кодексу України, та містить всі істотні умови надання Закладом охорони
  здоров’я медичних послуг, зазначених в Прейскуранті медичних послуг. Оферта складається
  та підписується в одному екземплярі, який зберігається у Закладі охорони здоров’я. Оферта
  розміщена Закладом охорони здоров’я в мережі Інтернет на офіційному сайті primamed.if.ua
  та доступна до вільного ознайомлення. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт)
  є повним і беззастережним і означає згоду Пацієнта зі всіма умовами Договору без
  виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Пацієнт розуміє значення своїх дій,
  всі умови Договору йому зрозумілі, Пацієнт не знаходиться під впливом помилки, обману,
  насильства, загрози, і тому подібне. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє
  необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і
  достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.
  9.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати
  умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків,
  передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої
  права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.
  9.3. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника
  використовується виключно в цілях виконання його Замовлення. Сторони зобов’язуються
  зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за
  винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається
  державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення

8
конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним
законодавством.
9.4. Власним акцептуванням Договору Замовник, підтверджує, що він повідомлений про
включення його персональних даних до бази персональних даних, володільцем якої є
Виконавець, з метою обробки персональних даних, зазначеної у цьому пункті, а також про
свої права, зазначені у статті 8 Закону України «Про захист персональних даних». Замовник
добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою:
дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для
обробки замовлень на придбання Послуг, отримання інформації про Замовлення, надсилання
телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком)
рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації
про діяльність Виконавця. Для цілей, передбачених цим пунктом, Замовнику мають право
направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Замовника, а
також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в Замовлені
та/або анкеті телефонний номер.
9.5. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається
Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність
вказаної при оформленні Замовлення інформації.
9.6. Пацієнт усно або письмово звернувшись за отриманням медичних послуг до Закладу
охорони здоров’я приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за
згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.
9.7. Додатковим доказом укладення цього Договору може бути письмовий документ
складений Закладом охорони здоров’я та підписаний Пацієнтом (в тому числі, але не
виключно Інформована добровільна згода Пацієнта)
9.8. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково.
9.9. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім
встановлених законодавством України випадків.
9.10. Дія положень цього Договору щодо оплати медичних послуг не поширюється на
випадки надання Пацієнтам медичних послуг, які оплачуються Закладу охорони здоров’я
Страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування
(безперервного страхування здоров’я) або іншими третіми особами, відповідно до умов
відповідних договорів.
9.11. Зміни до цього Договору вносяться Закладом охорони здоров’я в односторонньому
порядку та оприлюднюються:
9.11.1. На офіційному веб-сайті Закладу охорони здоров’я: 
9.11.2. На паперових носіях за місцезнаходженням Закладу охорони здоров’я.
9.12. В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору оприлюдненими на
офіційному веб-сайті Закладу охорони здоров’я та на паперових носіях за
місцезнаходженням Закладу охорони здоров’я, пріоритет має примірник на паперових
носіях.

9
9.13. Зміни до цього Договору не можуть впливати та обмежувати якість та обсяг Послуг,
щодо Послуг, які були оплачені Пацієнтом до набрання чинності такими змінами.
9.14. Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановленими
законодавством України.

 1. Реквізити Виконавця-Закладу охорони здоров’я:
  Приватне підприємство “ПРІМА МЕД”
  Юридична адреса: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Лермонтова 21, кв.4
  Адреса для листування: 76018, м. Івано-Франківськ, а/с 169
  Код ЄДРПОУ 23924882
  П/р UA 62 336677 00000 26002060400315
  в КБ “Приватбанк”, МФО 336677
  ІПН 239248809158,
  № свідоцтва ПДВ 200044207
  Тел. +38098-0-740-640, +38099-0-740-640
  Виконавець є платником податків на загальних підставах, платником ПДВ.
  Генеральний директор
  Р.С. Стефанишин